Trang chủ / Blog / TimVe365 / Bài viết

Quy trình giải quyết khiếu nại

  |  


Nếu Người sử dụng tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác được cung cấp thông qua TimVe365 vi phạm bao gồm nhưng không giới hạn về vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ, chất lượng, nội dung. Người sử dụng thông báo cho TimVe365 về việc vi phạm trên theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây:

 • TimVe365 sẽ xử lý từng thông báo vi phạm mà TimVe365 nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Thời gian giải quyết khiếu nại tối đa là 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.
 • Để giúp TimVe365 có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của thành viên khiếu nại, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:
  • Nội dung vi phạm
  • Căn cứ vi phạm
  • Thông tin liên hệ của thành viên khiếu nại như địa chỉ, số điện thoại, email để TimVe365 có thể liên hệ.
  • Người khiếu nại tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo khiếu nại là chính xác và chấp nhận chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đó.

Các bước khiếu nại:

 • Bước 1: Người mua gửi khiếu nại
 • Bước 2: Xem xét và tiếp nhận
  • Nếu Khiếu nại hợp lệ, TimVe365 sẽ tiếp nhận và mở phiên khiếu nại, và áp dụng biện pháp ngăn chặn nếu có.
  • Nếu khiếu nại không hợp lệ thì TimVe365 gửi thông báo trả lời, kết thúc khiếu nại.
  • TimVe365 thực hiện chức năng điều phối khiếu nại.
  • TimVe365 yêu cầu các bên cung cấp thông tin bổ sung, thu thập chứng cứ và phân tích, đánh giá chứng cứ.
  • TimVe365 điều phối các bên hòa giải, nếu hòa giải thành, các bên đã đi đến thỏa thuận và thống nhất. Người mua rút đơn khiếu nại, kết thúc khiếu nại. TimVe365 bỏ ngăn chặn.
  • Trường hợp hòa giải không thành, TimVe365 căn cứ và các chứng cứ thực tế đưa ra phán quyến và yêu cầu các bên tuân thủ, thực hiện.
 • Bước 3: Đối chất, xác minh, xử lý khiếu nại.
 • Bước 4: Hoàn tất khiếu nại. Xác nhận kết quả và tiến hành đóng khiếu nại.